RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Producent Stolarki Budowlanej KORZEKWA Andrzej Korzekwa z siedzibą w Wilkowiecku, przy ul. Długosza 12  42-152,  NIP: 5741733661, REGON: 150359816 . Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie www.korzekwa.com.pl

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@korzekwa.com.pl lub na adres pocztowy: I.O.D. ul. Długosza 12 Wilkowiecko 42-152.

Państwa dane osobowe zostały zebrane przez naszą firmę w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, podczas przygotowania ofert oraz umów w standardowo stosowanych formularzach. Firma KORZEKWA jako administrator danych osobowych gromadzi takie dane jak:

- imię i nazwisko
- nazwa i dane firmy (adres, nip, regon)
- numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
- adres poczty e-mail
- adres do korespondencji / montażu
- wizerunek
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane przez firmę KORZEKWA do zakończenia okresu realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z umowy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę KORZEKWA w następujących celach:

- sporządzenia oferty
- sporządzenia umowy
- realizacji umowy
- realizacji reklamacji
- procesu rekrutacji
- marketingu
- gwarancji
- windykacji należności
- monitoringu
- prowadzenie postępowań sądowych
- celów podatkowych i rachunkowych
- celów opracowania statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby firmy KORZEKWA
 

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania ich spowoduje niemożność podjęcia wszelkich czynności w celu zawarcia umowy. W pozostałym zakresie niż przedstawione powyżej podanie danych jest dobrowolne.

Firma KORZEKWA nie przekazuje Twoich danych osobowych do osób trzecich, firm czy organizacji jak również nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 
Firma KORZEKWA może udostępnić Twoje dane osobowe jedynie podmiotom i organom, którym firma jest zobowiązana lub upoważniona do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Możemy przekazać również zebrane dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dostęp do danych osobowych mogą mieć rónież współpracujący z firmą KORZEKWA audytorzy, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.

Firma KORZEKWA ma prawo do przechowywania Twoich danych osobowych maksymalnie do 3,5 roku od dokonania transakcji. Dane osobowe mogą być przechowywane również w celach  archiwizacyjnych przez okres 10 lat w celach rozliczeniowych lub przez okres wymagany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Dane dotyczące wizerunku będą przechowywane przez okres 1 miesiąca (utrwalenie wizerunku wynika z faktu przebywania osoby, której wizerunek jest utrwalany na terenie firmy KORZEKWA) i w razie potrzeby udostępnione właściwym organom państwowym i samorządowym, takie jak organy ściągania, podmioty świadczące usługi ochrony mienia i monitoringu wizyjnego.
W każdej chwili masz prawo do dostępu, korekty, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak i prawo do przenoszenia zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych.
 
Prawa te możesz wykorzystać gdy :
 
-  zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe
-  dane nie będą już niezbędne do celów, do których zostały zebrane przez firmę KORZEKWA
- wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez firmę KORZEKWA
- Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny
- Twoje  dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
-  Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony bądź dochodzenia roszczeń
 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę KORZEKWA ma prawo wniesienia skargi do Prezesa U.O.D.O. 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).